Які обставини виключають юридичну відповідальність

Які обставини виключають юридичну відповідальність

Невменяемость. Обумовлена хворобливим станом психіки або недоумством нездатність особи усвідомлювати свої дії або керувати ними в момент здійснення правопорушення. Законодавець виділяє два критерію неосудності: медичний (біологічний) і юридичний (психологічний).

Будь-яке протиправне діяння, як вже зазначалося, тягне за собою юридичну відповідальність. Проте з цього загального правила є винятки, пов’язані з особливостями криміногенних суспільних відносин, коли законодавством спеціально обумовлюються такі обставини, за настанні яких відповідальність виключається.

Обставини, які виключають юридичну відповідальність

Принцип законності забезпечує можливість визнання діяння правопорушенням лише за умови, якщо воно передбачене законом саме як протиправне; якщо цей закон вступив у законну силу та його зміст є обнародуваним. Законність відповідальності виявляється у застосуванні міри відповідальності у межах та формах, встановлених законом; в наявності процесуальних вимог застосування відповідальності; у можливості оскарження і спростування незаконних дій та рішень у процесі покладення відповідальності; у можливості недопущення зловживань і помилок при застосуванні матеріальних та процесуальних норм.

Важливим принципом відповідальності є відповідність за правопорушення та покарання. Він забезпечує реалізацію положень Міжнародних пактів про заборону жорстоких нелюдських покарань, що принижують людську гідність. Відповідно до нього смертна кара є виключним засобом впливу, а позбавлення волі забезпечує можливість перевиховання та виправлення правопорушника. Змістом цього принципу є необхідність диференціації та узгодженості покарань за різноманітні за ступенем небезпеки правопорушення. Ця вимога забезпечується шляхом чіткого визначення заборон та їх сприйняття суспільством як справедливих; можливістю визнання протиправними лише таких діянь, негативний характер яких може бути доведений засобами юридичного процесу та за які застосовуються засоби державного впливу. Особливо цей принцип є важливим для діяльності спеціальних органів держави, наділених владними повноваженнями. Йдеться насамперед про правоохоронні та судові органи. Занадто м’які санкції до правопорушників можуть призвести до безкарності та зростання злочинності, а занадто тяжкі — до суспільного протесту.

Обставини, що виключають юридичну відповідальність

По-перше, дії, до яких вдається особа, яка захищав себе, мають відпо­відати ступеню суспільної небезпечності вчинених протій неї протиправних дій, не перевищуючи його. Тобто якщо громадянин М., почувши від грома­дянина ,С. лайку на свою адресу, у відповідь застрелив останнього з рушни­ці, його вчинок вочевидь перевищує межі необхідної оборони.

Читать еще -->  Образец расписка передачи денег

Не всі на перший погляд схожі на злочин вчинки є насправді злочи­ном. Кримінальна відповідальність настає тільки в тому випадку, коли дії особи мають усі ознаки злочину; коли ж такі ознаки відсутні, то й злочину немає, отже, й покарання за вчинені дії не передбачене.

Які обставини виключають юридичну відповідальність

2. Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення. (. )

Розглянемо ситуацію. Автолюбитель повертався додому з полювання на власній автомашині з причепом. Дорога далека, і коли стемніло, він зупинився для відпочинку. Однак одразу до нього під’їхала вантажівка, з якої вийшли троє молодиків і без жодного слова прострелили колеса автомобіля мисливця. Після цього вони почали брати речі з причепу. Власник автомобіля не розгубився — відкрив прицільний вогонь по грабіжниках з мисливського карабіна, убивши одного й тяжко поранивши іншого. Поранений і його спільник поспіхом від’їхали на вантажівці, але невдовзі були затримані міліцією. Автолюбитель убив людину, поранив іншу, але він не буде притягнутий до відповідальності. Його дії є необхідною обороною. Необхідна оборона може бути застосована лише в разі протиправного посягання. При цьому застосувати необхідну оборону особа має право тільки в момент, коли існує реальна загроза. Наприклад, якщо на людину напали хулігани, вона має право застосувати засоби захисту — прийоми самооборони, навіть зброю. Проте якщо вона, не маючи можливості одразу дати відсіч, уже після нападу піде додому, візьме зброю, повернеться й застосує її проти нападників, то такі дії не будуть кваліфіковані як необхідна оборона. Шкода, що буде завдана напад­никам, може перевищувати ту, яку намагалися завдати правопоруш­ники, але вона має відповідати характеру й небезпеці посягання. Так, правомірним буде нанесення тілесних ушкоджень злочинцю, який один і без застосування сили намагається викрасти гаманець із ки­шені, однак застосування проти нього вогнепальної зброї буде швидше за все визнане перевищенням меж необхідної оборони. Необхідну обо­рону можна застосовувати й у випадку, коли небезпеки можна уник­нути (наприклад, утекти) або звернутися до міліції. За дії, які є необ­хідною обороною, особа не несе ніякої юридичної відповідальності.

Читать еще -->  Пенсионеры платят имущественный налог

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше у вітчизняній науці теорії права пострадянської доби здійснено монографічне дослідження концептуальних питань визначення поняття, сутності та особливостей обставин, що виключають юридичну відповідальність. На цьому підґрунті сформульовано і розвинуто низку авторських положень щодо характеристики обставин, які виключають юридичну відповідальність як категорію загальної теорії права, зокрема:

В юридичній науці в цілому і в окремих її галузях одним з найбільш дискусійних є питання про сутність та особливості юридичної відповідальності. Це пояснюється тим, що проблема юридичної відповідальності взагалі є фундаментальною для правової теорії і стосується не лише суто юридичної відповідальності, а й інших категорій, тісно пов’язаних з нею.

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Дисциплінарна відповідальність настає в результаті порушення навчальної, трудової, військової, службової дисципліни. Дана відповідальність полягає у несенні несприятливих наслідків службового характеру. Найбільш поширеними заходами дисциплінарної відповідальності є попередження, догана, сувора догана, звільнення.

У широкому (філософському) значенні поняття відповідальності трактується як ставлення особи до суспільства і держави, до інших осіб з точки зору виконання ними певних вимог, усвідомлення і правильного розуміння громадянами своїх обов’язків (боргу) по відношенню до суспільства, державі та іншим особам.

Обставини, що виключають юридичну відповідальність

Правові норми передбачають не тільки підстави і порядок накладення різних видів юр відповідальності, а й умови її виключають. Обставинами, що виключають притягнення особи до юридичної відповідальності, навіть при наявності ознак вчиненого правопорушення, є:

4) Затримання особи, яка вчинила злочин, Яке є правом, а часом і моральним обов’язком будь-якого громадянина. Службовим обов’язком воно є для уповноважених на це осіб (працівників міліції, співробітників ФСБ і ін.). Таке затримання допускається в момент вчинення або безпосередньо після вчинення особою злочину. Воно виключає юр відповідальність в тому випадку, якщо метою затримання була передача особи компетентним державним органам і припинення можливості здійснення ним нових злочинів. Закон встановлює, що заподіяний злочинцю в момент затримання шкода має відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного. Якщо ж особі без необхідності заподіюється шкода явно надмірний, то подібні дії кваліфікуються як злочин.

Читать еще -->  Болезни 2 группа инвалидности

Обставини, що виключають юридичну відповідальність

In this thesis research the circumstances that expel legal responsibility and the formulated author’s understanding of conception of these circumstances in general legal theory are examined, the universal circumstances that expel legal responsibility and apply to all branches of law as a result of their generality, universal character are analyzed here.

В диссертации подробно анализируются теоретические аспекты, связанные с исключением юридической ответственности. С этой целью были рассмотрены вопросы определения понятия юридической ответственности, ее видов, функций, которые она выполняет. Особое внимание в контексте проблематики диссертационного исследования уделено концепции двухаспектной ответственности, вследствие чего сделан вывод о нецелесообразности признания позитивной ответственности в качестве одного из видов ответственности юридической.

Лекція 26

Юридична відповідальність виступає важливим, але лише одним із видів державного примусу. Поряд з нею в арсеналі державного примусу правовим примусом виступають примусово-забезпечувальні заходи (обшук, виїмка, накладення арешту на майно) та заходи захисту.

Кримінальна відповідальність є самим важким і складним видом юридичної відповідальності. Вона настає за вчинення правопорушень, що становлять велику суспільну небезпеку і передбачених Кримінальним кодексом РФ — злочинів. Відмінними рисами кримінальної відповідальності є:

Які обставини виключають юридичну відповідальність

Міжнародні правопорушення — це протиправна дія чи бездіяльність держави, що порушує її міжнародні зобов’язання. Обов’язковим є існування сукупності юридично обов’язкових приписів, міжнародно-правових актів, на підставі яких певний варіант поведінки держави кваліфікується як міжнародне правопорушення.

Апартеїд — крайня форма расової дискримінації (розрізнення) і сегрегації (політика відділення «кольорового» населення від білого), що здійснюється відносно окремих національних і расових груп населення. Апартеїд виражається в позбавленні чи істотному обмеженні політичних, соціально-економічних і цивільних прав, територіальній ізоляції і т.п.